Search
en

Nhà máy Thủy Điện Văn Phong

30/01/2018

thuy dien van phong

Địa chỉ:  xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định d

Năm thực hiện: 2014

Số lượng: 1 thang Nexiez MR